اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر عبارتند از :

 1) آقای ذبیح الله اتابکی به عنوان رئیس هیئت مدیره

2) آقای عبدالله سعید نیا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

3) آقای عباس ببری به عنوان عضو هیئت مدیره

4) آقای حسن گلدشتی به عنوان عضو هیئت مدیره

5) آقای هاشم غنمی به عنوان عضو هیئت مدیره

6) آقای محمود حلاجیان – مدیر عامل

7) آقای سید یوسف پورمیر – مدیر داخلی

8) آقای علی احمدنژاد – مدیر بازرگانی